Nasz patron...

Informujemy, że rozpoczynamy działania zmierzające do nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 1, Technikum Nr 1 i Szkole Branżowej I stopnia Nr 1 w Piasecznie.

Poprzez nadanie imienia szkoła:
zyska odrębną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół,
zbuduje własny system wychowania wzorując się na autorytecie patrona i wartościach, które reprezentował swoim życiem i działalnością,
stworzy własny ceremoniał.

Aktualnie zakończyliśmy drugi etap działań – zgłaszanie kandydatów. Zapraszamy na naszą podstronę do zapoznania się z sylwetkami kandydatów zgłoszonych przez organy szkoły: KANDYDACI

W wyniku wyborów przeprowadzonych 30 stycznia 2024 roku, na patrona szkoły został wybrany

Stanisław Lem

Komisja skrutacyjna po przeliczeniu kart z głosowania na patrona szkoły ustaliła następujące wyniki:

Stanisław Lem – 224 głosy
Marian Rejewski – 214 głosy
Jan Czochralski – 157 głosów
Stefan Banach – 140 głosów
Józef Reszczyk – 105 głosów

Kolejny krok to skierowanie wspólnego wniosku Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej do organu prowadzącego szkołę o nadanie imienia Zespołowi Szkół Nr 1, Technikum Nr 1 oraz Szkole Branżowej I stopnia Nr 1.